Wat is het Capaciteitenprofiel

“Hoe moet het later?” is een vraag die bij elke ouder van een kind met (meervoudige) beperkingen speelt. Het Capaciteitenprofiel (CAP) is een methode die (kinderrevalidatie-)artsen kunnen gebruiken om ouders te informeren over de extra zorg die in de toekomst waarschijnlijk nodig is voor hun kind en hen daarmee te ondersteunen bij het aanvragen en organiseren hiervan.

Het CAP geeft inzicht in het toekomstperspectief van kinderen met beperkingen ten gevolge van blijvende, niet-progressieve aandoeningen, zoals cerebrale parese, spina bifida, een chromosomale afwijking of een andere aangeboren of verworven aandoening.

Het vaststellen van het CAP vereist specifieke expertise om het niveau van functioneren te verklaren vanuit de aanwezige functiestoornissen en de consequenties van deze functiestoornissen in te schatten in de zin van extra zorgbehoefte voor de toekomst. Bovendien is een grondige kennis vereist van de revalidatiemogelijkheden die er zijn.

Het CAP is dan ook primair ontwikkeld voor het toepassen ervan door kinderrevalidatieartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en gedragswetenschappers die deel uit maken van een kinderrevalidatieteam.

Maar ook voor andere medisch (kinder-)specialisten, jeugdartsen, huisartsen, artsen voor mensen met een verstandelijke beperking, paramedici en overige hulpverleners die met deze kinderen te maken hebben buiten de kinderrevalidatie kan het gebruik van het CAP nuttig zijn.

En net zo goed geldt dit voor maatschappelijk werkenden, groepsleiders in kinderdagcentra en woonvormen of medewerkers van organisaties zoals indicatieadviesorganen.

Voor kinderrevalidatieartsen en hun team die het CAP willen gaan gebruiken is een e-learning module ontwikkeld die geaccrediteerd is door de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA).